author Image

Từ sở thích của con gái, quán ốc Đinh Liệt đã “sống” suốt 22 năm, mỗi ngày bán 3 tạ

Leave a Comment